Kurul Çalışma Prensipleri/Yönerge

Kurul Çalışma Prensipleri/Yönerge


Kurul, stratejik planın hazırlanması, anabilim dalların stratejik planlarının değerlendirilmesi, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturan performans programını (hedef, faaliyet ve projelerin performans göstergeleri ile ilgili verileri) hazırlanması, stratejik planın uygulanmasını izlenmesi ve gerekli olursa güncelleme çalışmaları yapılması, stratejik plana göre bir sonraki yılın öncelikli amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerin, faaliyetlerin belirlenmesi, performans programlarının uygulama sonuçlarını veren faaliyet raporlarının hazırlanmasının koordine edilmesi, üniversitenin belirlediği performans ölçütlerinin verilerini toplamakla ilgili çalışmaların yapılması, fakülteye özel performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ve fakülte birimlerinin bu ölçütlere uyumunun değerlendirme çalışmalarının yapılması gibi görevleri yürütür.

Birim Stratejik Planının hazırlanmasında; üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik oluşturulan hazırlık programı çerçevesinde stratejik plan çalışmaları başlatılır, anabilim dallarından gelen taslaklar birleştirilir. Fakülte faaliyetleriyle ilgili toplanan veriler tasnif edilip analizi yapılarak Fakültenin misyon, vizyon, güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenir, paydaşların görüşleri alınır. Üniversite’nin stratejik amaç ve hedefleriyle örtüşecek şekilde; Fakülte stratejik amaç ve hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli faaliyet ve projeleri içeren stratejik plan taslağı oluşturulur. Dekanlıkça uygun bulunan Fakülte Stratejik Planı değerlendirilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilir.

Stratejik Planlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi


Başa Dön