Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


Bu kurulun amacı; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimini gözlemlemek, bu eğitimleri geliştirici tavsiyelerde bulunmak ve akreditasyonuna katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak kurul yaptığı toplantılarda, "İyi bir tıp eğitimi" için ulusal ve uluslararası standartları  inceleyerek yapılması gerekenleri raporlar halinde Tıp Fakültesi Dekanlığına sunmaktadır.

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yaklaşık 5 yıl önce kurucu rektörümüz Prof. Dr. Galip Akhan’ın büyük özverisiyle kurulmuş ve çok hızlı bir gelişim göstermiştir. İKC Tıp Fakültesi üniversitemizin ilk kurulan fakültelerinden biridir ve ilk alınan öğrencilerimiz şu anda 4. sınıfı bitirmek üzeredir.

 

Fakültemiz eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğine önem veren, bilgiye ulaşma ve kendini sürekli eğitme yeteneğine sahip, ülkemiz sağlık sorunlarının bilincinde, etik değerlere önem veren, iletişim becerileri güçlü hekimler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmada mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi akreditasyonunun çok önemli bir yol gösterici olduğunun farkındayız.

 

Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi akreditasyonu, bir kalite kontrol ve temin sürecidir. Bu süreçteki denetleme ve değerlendirmeden başarıyla çıkan bir kurum veya programın kalite açısından asgari standartları sağladığı kabul edilir. Akreditasyon standartları ile tek tip veya tek düze bir eğitim vermek değil, eğitimde çeşitli açılardan belirli bir hedefi yakalamış olmak amaçlanmaktadır.

 

Akredite edilmiş bir fakülte veya program (lisans ya da uzmanlık eğitim programları gibi), eğitim faaliyetlerini belirli standartlara göre yürüten, belirli bir kalite düzeyinin üzerinde öğrenci veya uzman yetiştiren, araştırmalar yapan bir kurum ya da program olarak tanınmaktadır.

 

Eğitimde küreselleşme, uluslararası rekabet, yaşam boyu öğrenme gerekliliği, sürekli değişen ve artan beklentiler başta olmak üzere pek çok etken lisans ve lisansüstü eğitimde akreditasyonu zorunlu hale getirmektedir. Örneğin; ABD’de geçerli diploma veren tüm okullar akredite olmak zorundadır. Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmeyen yükseköğretim kurumlarının veya programların verdikleri eğitim-öğretim ve diploma dereceleri ABD’de geçerli değildir. Bazı ülkelerde ise yükseköğretim kurumlarına yapılacak devlet desteği için akreditasyon bir ön koşuldur.

 

Yakın bir gelecekte Türkiye’de de Mezuniyet öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde akreditasyon zorunlu hale gelecektir. Bu nedenle; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak;

 

Birinci hedefimiz, mezun verdikten sonra mezuniyet öncesi tıp eğitimimizi en kısa sürede akredite etmek,

 

İkinci hedefimiz ise, lisansüstü eğitim (uzmanlık) veren kliniklerimizi akredite etme yolunda gerekli adımları atmak ve ilgili anabilim dallarında bulunan öğretim üyelerimizin bu konuda farkındalığını artırmaktır.

 

 

Mezuniyet Sonrası Akreditasyon sunumu için Tıklayınız.


Başa Dön