Tıp Doktorluğu Eğitimi

Tıp Doktorluğu Eğitimi


Tıp Fakültesi 21.07.2010 tarihinde üniversitemiz ile birlikte kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Her yıl 150 civarında yeni öğrenci eğitime başlamaktadır. Fakültenin eğitim süresi altı yıldır, eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece:

Eğitim planında yer alan bütün teorik ve pratik dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler "Yüksek Lisans" derecesinde mezun olmakta ve “Tıp Doktoru” unvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Üniversiteye, YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe istenen belgelerle, Senato tarafından belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar:

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili:

Tıp Fakültesinde verilecek lisans eğitimi 6 yıllık bir süreyi kapsar. İlk üç yılda öğrenciler Temel Tıp derslerinin ve mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi tıp meslek derslerini alırlar. 4. ve 5. sınıflar staj derslerinin verildiği, 6. sınıf ise aile hekimliği/intörn eğitim programının uygulandığı sınıflardır. Fakültemizde öğrenci eğitiminin ilk üç yılında ders kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. İlk iki yıl ağırlıklı olarak sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak dersler verilmektedir. İkinci yılın son kurulu ve üçüncü yılda ise patolojilere ve klinik bilimlere giriş, sistem patolojileri ele alınmaktadır. Staj eğitimi 4. ve 5. sınıflarda yürütülmekte, önceki dönemlerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, ülkemizdeki öncelikli sağlık sorunlarının çözümünde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlayıp, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Altıncı yıl, intörnlükte temel amaç öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. Hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar ve bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen sınav yapılmaz.

Bu eğitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen, yerel ve evrensel düzeyde sağlık sorunlarına hâkim ve buna uygun çözümler üretebilen, verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmayı başarabilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme isteği ve yeteneğine sahip, her düzeydeki sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek nitelikte, mesleksel değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşıyabilen, toplumun tüm katmanları (meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları, yöneticiler vb.) ile iletişim becerisine sahip, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, kanıta dayalı karar verebilme yeterlilik ve yetkinliğine sahip, ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip hekimler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Tıp Fakültesi mezunları zorunlu hizmet yasası kapsamında kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası kamu ve özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla pratisyen hekim olarak iş bulma imkânına sahiptirler. Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkânı vardır. Uzmanlık eğitimi sonrasında Uzman Hekim unvanı kazanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Temel Tıp Bilimleri Bölümlerinde "Doktora", Dâhili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde Tıpta Uzmanlık Sınavı aracılığıyla "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Not sistemi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan dönem notu ve başarı durumu I. II. ve III. Sınıflarda bağıl not değerlendirme sistemi uygulanırken, diğer dönemlerde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

Ders Kurulu Sınavı: Entegre sistemde her ders kurulunun sonunda o ders kurulunu kapsayan “Ders Kurulu Sınavı" yapılır. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluşacağı, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri, kurul öğrenim hedefleri öğrencilere fakülte web sayfasında yayınlanan ders programı ile duyurulur. Ders kurulu sınavı ara sınavlar şeklinde olup, sınavlarda tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar, ödevler) kullanılabilir. Sınav soruları, kurulda dersi olan her anabilim dalının, teorik ve pratik olarak verdiği toplam ders saati dikkate alınarak hazırlanır. Pratik sınavın şekli ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir. “Ders Kurulu Sınavı Puanı” ders kurulu sınavı sonunda belirlenen puandır. “Ders Kurulu Sınavı Puanı” ders kurulundaki derslerin her birinden o derse ait teorik ve pratik puanlarının en az %50'si alınması durumunda, dersin teorik ve pratik sınavlarından alınan puanlar toplanarak belirlenir. Ancak baraj uygulamasında, derslerden biri veya bir kaçından o ders/derslere ait teorik ve/veya pratik tam puanlarının %50'sinin altında puan alınması durumunda; o ders/derslerin teorik ve/veya pratik puanlarının %50'si ile bu puan arasındaki fark eksi puan olarak değerlendirilir ve eksi puanlar öğrencinin o ders/derslerden teorik ve/veya pratik puanından düşülerek Ders Kurulu Sınavı Puanı belirlenir. Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en az 60 ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması 85 ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, yılsonu bağıl sistem sonuçlarındaki notlarla kıyaslanmak suretiyle harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır. Her dönemin sonunda bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik şeklindedir. Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının % 60'ı, yılsonu final sınavı notunun % 40'ının toplanması ile belirlenir.  Bütünlemeye kalan öğrenciler için ise kurul sınavları not ortalamasının % 40'ı, yılsonu final sınavı notunun % 60'ının toplanması ile belirlenir.  Dönem I, II ve III te dönemi başarmak için dönem notunun en az (CC) olması gerekir.

Başarı durumu: Öğrencilerin başarı durumları, her yılsonunda hesaplanan "Dönem Not Ortalaması (DNO)" ve almış oldukları tüm dersler, ders kurulları ve stajlar için "Genel Not Ortalaması (GNO)" ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, ders kurulları ve stajların tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO hesaplamasında bir dersten son alınan not dikkate alınır. Mezuniyet derecesi, en az 2.00 olup öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki GNO esas alınarak belirlenir. Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması, esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her ders kurulu ve stajlardan almış olduğu başarı notunun, ders kurulları ve stajların kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, ders kurulları ve stajların kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Staj sınavı: Dönem IV ve V stajlarında her staj sonunda Staj Sonu Sınavı yapılır. Staj sınavlarında mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Staj sınavları anabilim dalı akademik kurul kararı ve fakülte kurulunun onayı ile yazılı sınav sözlü sınav (hem yazılı hem sözlü) ve pratik/uygulamalı (hem yazılı hem sözlü) olacak şekilde yapılabilir. Bu sınavların şekilleri ve ağırlıkları Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından eğitim öğretim yılının başında açıklanır. Staj sonu başarılı kabul edilme notu 60 ve üzeridir.

Aile hekimliği kademesi: Dönem V' in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörnlüğe başlatılır. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, takip ettikleri hasta, hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve kliniko-patolojik toplantılardaki başarıları vb. gibi hususlar ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Aile Hekimliği kademesinde sınav yoktur. Aile hekimliği başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları:

Bir öğrencinin devam ettiği programdan mezun olabilmesi için; mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın otomasyona işlenip onaylandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanıp kabul edildiği tarihte mezun olur.

Fakülte Olanakları:

Çiğli Aydınlıkevler Sağlık Yerleşkesinde 3000 m2 kapalı alanda Dönem I ve II öğrencilerinin eğitimleri sürdürülmektedir. İki adet 110 ve bir adet 180 öğrenci kapasiteli toplam 3 tam donanımlı derslik, 5 adet laboratuvar, beceri eğitiminin birebir maketler üzerinde gerçekleştirildiği beceri laboratuvarı, internete bağlı 15 adet kişisel bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarı; her disipline ait temel kitaplara, dergilere, elektronik dergilere ulaşımı sağlayan Fakülte Kütüphanesi mevcuttur. Topluma dayalı çalışmalar yapan, sanat ve spor amaçlı öğrenci kulüpleri kurulmuştur (İKÇÜSABATT, TurkMSIC ve Rektörlük Toplulukları). Bölgenin önde gelen hastanelerinden olan 1050 yataklı “Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ile afiliye olup, bu hastanede Dönem III ve sonraki sınıfların eğitimi sürdürülmektedir. Hastanede tam donanımlı ve 110 kişi kapasiteli 2 adet, ameliyathane binasında 236 kişilik ve 110 kişilik konferans salonları, 50 öğrenci kapasiteli 2 adet sınıf, öğrenci laboratuvarı, klinik derslikleri ve kütüphane bulunmaktadır. 24 saat hizmet veren Acil Servisi ve çeşitli sağlık merkezleri ile yürütülen toplum sağlığı alan eğitimi olanakları ile Fakülte çağdaş bir eğitim sürdürmektedir. Ayrıca “Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi” kurulma ve afiliasyon çalışmaları devam etmektedir.


Başa Dön