Yazı İşleri

Yazı İşleri


Dekanlığa gelen tüm evrakların kaydı, Fakülte Sekreteri havalesinden sonra Dekanın onayı ile dağıtımını  ve yazışmalarını yapmak,

Rektörlük Makamı ile çeşitli kurum / kuruluş ve kişilerden gelen yazıları ilgili makamlarca verilen talimatlar doğrultusunda ve zamanında cevaplandırmak,         

Yazışmaları  “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapmak,

Evrak eklerinde eksikliklerin giderilmesinden sonra havale ve onaya sunmak,

Miatlı evrakları takip etmek ve gecikmeksizin cevaplandırılmasını sağlamak,

Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul toplantı tutanaklarının yazılması ile imzaların tamamlanması,

Kurul defterlerinin düzenlenmesi ile kararların yazışmalarını yapmak,

Birimin resmi kurallar çerçevesinde düzenini sağlamak,

Birim dosyalama işlemleri ve arşive devredilecek malzemelerin teslimini yapmak,

Birim ile ilgili ihtiyaçları belirleyerek temini için Fakülte Sekreterine sunmak,

Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere elektronik ortamda ve evrak olarak dosyalamak,

Birimde yürütülen faaliyetlerin daha düzenli ve ulaşılabilir olması için gerekli tedbirleri almak ve düzeni kurmak,                              

Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve makam talimatlarını takip etmek ve zamanında uygulamak,      

Fakülteye gelen duyuru evraklarının onayından sonra panolarda ilanını yapmak,

Bilgisayar ortamındaki kayıtların düzenli aralıklarla yedeklenmesini sağlar.

Fakültede oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar,

Fakültemize gelen ve giden evrakların standart dosya düzenine göre dosyalamak,

Faaliyetlerini Fakültenin diğer Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar,

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.


Başa Dön