Personel İşleri

Personel İşleri


Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi, atama işlerinin takibi ve sonuçlandırılması,                            

Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Araştırma Görevlisi görev süresi uzatılması işlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

Fakültemize naklen gelen veya açıktan atanan personelin SGK sistemi üzerinden tekrar tescil işleminin yapılması,                              

Personelin yurtiçi/yurtdışı görevlendirme işlerinin takibi ve işlemlerinin yapılması,

Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk birimine bilgi verme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.

Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.

Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler.

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarının derslere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,

Personelin yıllık ve mazeret izinlerinin hazırlanması,

Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip edilmesi

Görev alanı ile ilgili Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararlarının yazılması,

Disiplin kurulu kararlarının yazılması,

Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgeleri en iyi biçimde korur,

Üst amire, yapılan işler/işlemler konusunda bilgi verir, yapılamayan işleri gerekçeleri ile birlikte açıklar,

Birim ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini denetler, güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar,

AÖF ve ÖSS sınavında görev alacak öğretim elemanlarının durumlarının ÖSYM bürosuna bildirilmesi işlemini yürütür,

Faaliyetlerini Fakültenin diğer Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.


Başa Dön