Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri


Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.

Öğrencilerin askerlik tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.

Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.

Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.

Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.

Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.

Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.

Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.

Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.

Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir.

Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapar ve sonuçlandırır.  

Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapar.

Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan eder.

Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapar.

Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan eder ve öğrencilere duyurur.

Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder.

Fakülte eğitim ve öğretim koordinatörlükleri ile uyum içinde çalışır.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Faaliyetlerini Fakültenin diğer Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.


Başa Dön