Muhasebe İşleri

Muhasebe İşleri


Akademik personelin ek ders sınav ücretlerinin hesaplamasını yapar.

Akademik ve idari personelin maaş işlemlerini yapar.

Fakülte ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

Ek ders beyannameleri için izinli, görevli ve raporlu personelin takibinin yapılması ve personeli özlük dosyalarının tutulması,

Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapar.

Geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.

Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.

Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.

Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.

Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.

Fakültenin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.


Başa Dön