Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri


5018 Sayılı Kanun uyarınca yapması gereken iş ve işlemlerden sorumludur.

Fakültenin üniversite içi ve dışı idari işlerini yürütmek,

Akademik diğer bölüm ve birimleri ile koordineyi sağlayarak, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak,

Fakülte Kurulu ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili birimlere ve Üniversiteye iletilmesini sağlamak,

Fakülte İdari Teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısına ve Dekana öneride bulunmak,

Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

Fakülte protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

İdari personelin takip ve denetimini yapmak,

Fakülte ile ilgili iç ve dış yazışmaları yaptırmak, takip ve denetimini sağlamak,

Gerçekleştirme görevlisi olarak, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür,

Fakültede kesintisiz hizmet akışı için her türlü altyapı hizmetini sağlamak,

Fiziki alanların her türlü bakım ve onarımını yaptırmak,

Fakültede görev yapan idari personelin sicil amirliği görevini yürütmek,

Eğitim öğretimin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak,

Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilerle ilgili bilgi sunmak,

Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde verilecek diğer görevleri yapmak.


Başa Dön