Anabilim Dalı Başkanları

Anabilim Dalı Başkanları


Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.

Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.

Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar.

Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir.

Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar

Fakülte Akademik Kurulu için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Klinik dallarda eğitim ve öğretimde kullanmak üzere sağlık hizmeti sunumunda görev almak.

Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına karşı sorumludur.


Başa Dön