Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı

Fakültemiz İhtiyacına İstinaden 09.12.2017 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen Tıp Fakültesi Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Eden Adayların 2547 sayılı Kanunun 23.maddesi (b) bendenin 2.fıkrası ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7.maddesi gereğince Yabancı Dil Sınavı  28.12.2017 tarihinde Saat: 09.00’da Merkez Ana Kampüste Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleşecektir.

 

  • 2547 sayılı Kanunun 23.maddesi (b) bendenin 2.fıkrası; “Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.”
  • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7.maddesi; “Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı takdirde, üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapar. Sınav; Türkçe’ den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, ayni dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur.”
Başa Dön