Dönem-VI İntörn Öğrencilerin dikkatine..

21.06.2005 tarihli ve 5371 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek Madde 4'ün birinci fıkrası " Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer." hükmündedir.

Buna istinaden Fakültemizin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk defa yapılacak olan mezuniyet ve diploma işlemlerinde mağduriyete neden olmamak için öğrencilerin mezuniyet kararı alınır alınmaz diploma, mezun öğrenci listesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin Fakültemiz tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Not:İşlerin düzenli ve zamanında yürütülebilmesi için beyannamelerin öğrencilere önceden doldurtulması ve liste ile birlikte sunulması önemlidir. Belgelerin Dekanlığa son teslim tarihi 25.05.2017

Öğrencilerin Dekanlığa Teslim Etmesi Gereken Belgeler

-Tebligat Adresi Bilgi Formu

-Beyanname

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-6 adet fotoğraf

Başa Dön